Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Bielawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bielawa z siedzibą przy placu Wolności 1, 58-260 Bielawa, zwanego dalej: "Administratorem". W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres siedziby, telefonicznie pod numerem: 74 832 87 15, za pośrednictwem poczty e-mail:um@um.bielawa.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc na adres:
  iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury dot. Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO i art.5a ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w celu realizacji programu budżetu obywatelskiego Gminy Bielawa.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego. Po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.
 6. Pani/Pan ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych (Uwaga: dostęp, usunięcie, ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych oraz pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procedury związanej z realizacją Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.